{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
 • PL

  Wybierz język

 • Strona Główna
  Regulamin Sklepu Internetowego Lacoste Polska
  Regulamin Sklepu Internetowego Lacoste Polska

  Rozwiń Zamknij


  REGULAMIN

  Niniejszy dokument określa ogólne zasady i warunki sprzedaży na stronie www.lacoste.pl (dalej jako “E-Sklep”), której właścicielem i administratorem jest Devanlay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 7010341947, REGON: 146127374, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000419724, z kapitałem zakładowym w wysokości 13.038.100,00 złotych; e-mail: info@lacoste.pl (dalej jako “Devanlay”)

  Artykuł 1 – Definicje

  O ile nie określono inaczej, terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie będącym niniejszym dokumentem.

  1.           Devanlay – Devanlay Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 7010341947, REGON: 146127374, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419724, o kapitale zakładowym w kwocie 13.038.100,00 złotych.

  2.           Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  3.           Dostawa – czynność faktyczna, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Devanlay, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

  4.           Dostawca - podmiot świadczący usługi dostawy, z którym współpracuje Devanlay w zakresie Dostawy Towarów tj.  General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowo (62-052), ul. Tęczowa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000005009, NIP 7851561831,  lub Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie KRS: 0000334972 lub INPOST PACZKOMATY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres siedziby ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP 6793081395.

  5.           Hasło – sekwencja znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w E-Sklepie, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta utworzonego w E-Sklepie.

  6.           Klient – podmiot, z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży i/lub na rzecz, której mogą być zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem świadczone usługi elektroniczne. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna, musi mieć ona ukończone 18 lat.

  7.           Konto Klienta – specjalne konto utworzone przez Devanlay dla każdego Klienta, który dokonał rejestracji w E-Sklepie a także zawarł umowę na świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta przez Devanlay.

  8.           Konsument - osoba fizyczna, która ukończył 18 lat dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego.

  9.           Login – to adres e-mail Klienta stanowiący indywidualne oznaczenie Klienta, utworzone przez niego, składające się z sekwencji znaków literowych, cyfrowych lub innych wymaganych wraz z Hasłem w celu utworzenia Konta Klienta w E-Sklepie.

  10.         Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków) ul. Wielicka  28.

  11.         Polityka prywatności – dokument wskazujący zasady postępowania we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych w znaczeniu nadanym przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”) i ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku („ustawa o ochronie danych osobowych”). Zasady te są zgodne również z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002, jak również z ustawą prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku dostępny pod adresem [https://www.lacoste.pl/polityka-prywatnosci].

  12.         Regulamin – niniejszy dokument.

  13.         Rejestracja – czynność faktyczna opisaną w Regulaminie, dokonana przez Klienta w celu korzystania przez niego ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w E-Sklepie.

  14.         Salon Devanlay – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Devanlay. Lista Salonów Devanlay dostępna jest w E-Sklepie w zakładce „Lista Salonów Devanlay”. W przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego, wybrany przez Klienta Salon Devanlay jest punktem odbioru dla takiego zamówienia.

  15.         Towar – produkt oferowany przez Devanlay za pośrednictwem E-Sklepu, który może być nabyty przez Klienta w ramach Umowy Sprzedaży. Przedmiotem transakcji są wyłącznie oryginalne produkty.

  16.         Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość przez Klienta i Devanlay na podstawie warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

  Artykuł 2 – Zasady funkcjonowania E-Sklepu

  1.           Niniejszy Regulamin ustala zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem E-Sklepu, pod adresem: www.lacoste.pl Zamówienia są akceptowane przez www.lacoste.pl

  2.           Wyłączne prawo do prowadzenia E-Sklepu należy do Devanlay.

  3.           Wszelkie prawa do E-Sklepu w tym do nazwy E-Sklepu, domeny, wzoru i/lub ogólnego wyglądu strony www.lacoste.pl jak również wszelkie typy informacji, obrazów, marki Lacoste i innych marek oferowanych w E-Sklepie w tym majątkowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej należą do Devanlay. Materiały użyte w E-Sklepie w tym kody czy oprogramowanie nie mogą być zmieniane, kopiowane, reprodukowane, publikowane, instalowane na innym komputerze, wysyłane pocztą, transmitowane, prezentowane lub dystrybuowane bez uprzedniej zgody Devanlay lub bez ujawnienia ich źródła. Wszelkie opisane wyżej prawa do E-Sklepu mogą być użyte jedynie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  4.           Korzystanie z E-Sklepu jest możliwe pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

  a.           korzysta z przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub wyższa), Mozilla Firefox (wersja 22 lub wyższa ) lub Google Chrome (wersja 27 lub wyższa),

  b.           posiada minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli oraz posiada konto e-mail oraz dostęp do sieci Internet.

  5.           Obrazy prezentowane w E-Sklepie jak również inne formy wizualizacji i prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości, mają jedynie charakter informacyjny.

  6.           Kontakt przez E-Sklep jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem adresu e-mail (info@lacoste.pl) lub w Dni robocze pod numerem telefonu (+48 222 78 15 99 ) w godzinach od 9.00 do 17.00. Klient może kontaktować się z E-Sklepem przez e-mail lub używając formularza kontaktowego dostępnego w E-Sklepie pod adresem https://www.lacoste.pl/kontakt  .

  7.           Zamawianie Towarów dostępnych w E-Sklepie przez internet jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestrowego dostępnego w E-Sklepie (Zakupy z Rejestracją) lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających sfinalizowanie umowy (Zakupu bez Rejestracji). Przeglądanie asortymentu E-Sklepu nie wymaga rejestracji.

  8.           Zakazane jest zamieszczanie nielegalnych treści przez Klienta i używanie E-Sklepu lub elektronicznych usług świadczonych przez Devanlay w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi praktykami lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.

  9.           Informacje zamieszczane w E-Sklepie nie stanowią oferty Devanlay w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  10.         Składając zamówienie, Klient jednocześnie oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym zawierania umów).

  11.         Osoby rejestrujące się w E-Sklepie oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Devanlay na zasadach wskazanych w Polityce prywatności. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w sklepie internetowym, klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

  Artykuł 3 – Konto Klienta

  1.           Klient może założyć swoje Konto Klienta. Każdy Klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maksymalnie jednego Konta klienta. Devanlay zastrzega sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji. W celu założenia takiego Konta Klienta, Klient musi dokonać darmowej Rejestracji. Rejestracja umożliwi Klientowi:

  i.             wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  ii.            składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  iii.           tworzenie listy zakupów;

  iv.           przeglądanie historii zamówień;

  v.            zamówienie i rezygnację z zamówienia Newsletter;

  vi.           korzystanie z kodów rabatowych;

  vii.          dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;

  viii.         korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

  2.           W celu dokonania rejestracji niezbędne jest przeczytanie i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności, podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło i innych, jeśli okażą się konieczne i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez E-Sklep, jak również wypełnienie formularza rejestracyjnego Devanlay dostępnego w E-Sklepie i przesłanie kompletnego formularza przez e-mail do Devanlay poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

  3.           Po złożeniu kompletnego formularza rejestracyjnego, na adres e-mail Klienta podany na formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu na link aktywacyjny Klient będzie przekierowany nas stronę logowania w E-Sklepie. W tym momencie zawierana jest umowa na świadczenie usług elektronicznych w zakresie prowadzenia Konta Klienta. Oznacza to, że Klient otrzyma dostęp do Konta Klienta i prawo do modyfikowania danych podanych podczas Rejestracji, z wyłączeniem prawa do modyfikowania Loginu.

  4.           Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w E-Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Klienta nie są pobieranie jakiekolwiek opłaty.

  5.           Podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym. W tym przypadku Devanlay wskaże cel gromadzenia danych osobowych Klienta, jak również znanych lub przewidywanych przez Devanlay odbiorcach tych danych.

  6.           Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Devanlay umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wypełnienie odpowiedniego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może być wysłane na adres Devanlay, za pośrednictwem e-mail.

  7.           W celu usunięcia Konta Klienta z E-Sklepu należy skontaktować się telefonicznie z Devanlay (+48 222 78 15 99) w godzinach od 9.00 do 17.00. Dyspozycja usunięcia Konta Klienta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie Konta Klienta następuje w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Spółką o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

  8.           Devanlay jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Devanlay jest także uprawniony do zablokowania Konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

  i.             naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z E-Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

  ii.            inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;

  iii.           powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta Towarów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

  iv.           uporczywe i powtarzające się odstępowanie przez Klienta od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu, jeżeli odstąpienie nie jest uzasadnione niemożnością jego realizacji przez Devanlay zgodnie z treścią zamówienia.

  9.           O zamiarze zablokowania Konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

  10.         W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Devanlay. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania Konta Klienta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Devanlay zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Artykuł 4 – Składanie zamówień

  1.           Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże zamówienia są realizowane w Dni robocze pomiędzy godziną 10.00 a 14.00. Zamówienia złożone w Dni robocze do godziny 14.00 są realizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 14.00 oraz w dni inne niż Dni robocze będą przetwarzane następnego Dnia roboczego.

  2.           Złożenie zamówienia jest traktowane jako kierowanie przez Klienta do Devanlay oferty na zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru opisanego w zamówieniu.

  3.           Składanie zamówienia poprzez rejestrację (Zakupy z Rejestracją) oznacza, że Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do E-Sklepu, poprzez dodanie Towaru do koszyka i wskazanie metody płatności i Dostawy oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli o jej wystawienie zawnioskował, jak również ewentualnych uwag do zamówienia, dotyczących adresu dostawy. Jeżeli Klient nie poda wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Przez dokonaniem zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary, Dostawie jak również o ewentualnych dodatkowych kosztach, jakie Klient jest zobowiązany ponieść na podstawie Umowy Sprzedaży. W sytuacji dokonywania Zakupów z Rejestracją Klient uzyskuje również dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach z E-Sklepu. W przypadku Dostawy do Paczkomatu InPost lub Salonu Devanlay Klient musi również podać numer telefonu komórkowego lub adres e—mail na który zostanie wysłana informacja o możliwości odbioru Towaru.

  4.           Składanie zamówienia bez rejestracji (Zakupu bez Rejestracji) oznacza, że Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do koszyka i zaznacza opcję “Zamów” wskazując metodę płatności, Dostawy oraz innych niezbędnych danych do zawarcia umowy, takich jak: imię, datę urodzenia, płeć, numer telefonu, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli zostało złożone takie żądanie, jak również ewentualne uwagi do zamówienia, dotyczące adresu dostawy. Jeżeli Klient nie poda wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. W przypadku dokonywania Zakupów bez Rejestracji, Klient jest obowiązany przeczytać i zaakceptować Regulamin E-Sklepu, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Po dokonaniu zamówienia, Devanlay prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zamówienia. W przypadku Dostawy do Paczkomatu InPost lub Salonu Devanlay Klient musi również podać numer telefonu komórkowego lub adres e—mail na który zostanie wysłana informacja o możliwości odbioru Towaru.

  5.           Proces zamówienia kończy się zarówno dla Zakupu z Rejestracją jak i Zakupu bez Rejestracji z chwilą zaznaczenia opcji „Potwierdź zamówienie i zapłać”. Ta czynność potwierdza złożenie zamówienia.

  6.           Następnie Klient na adres e-mail podany uprzednio w formularzu rejestracyjnym w E-Sklepie (Zakupy z Rejestracją) albo podczas składania zamówienia (Zakupy bez Rejestracji) otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z linkiem do bieżącego Regulaminu, który określa warunki i zasady Umowy Sprzedaży i jest jej integralną częścią, a w następnej kolejności zindywidualizowany numer zamówienia („Kod Zamówienia”), którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji nie oznacza akceptacji zamówienia przez Devanlay, jest ona jedynie potwierdzeniem, że Devanlay otrzymał zamówienie Klienta. W dalszej kolejności Devanlay potrzebuje odpowiedniego czasu na przetworzenie zamówienia i przygotowanie Towaru do wysyłki. Klient otrzyma od Devanlay wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację, że zamówienie zostało zaakceptowane wraz z danymi przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki"), który stanowi oświadczenie Devanlay o przyjęciu oferty, o której mowa w Artykule 4 ust. 3 i 4 powyżej. Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia wysyłki zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. W przypadku odbioru w Salonie Devanlay, Klient otrzyma również w Potwierdzeniu wysyłki jednorazowy Kod Zamówienia, umożliwiający mu odbiór Towaru w Salonie Devanlay. Przekazanie przez Klienta Kodu Zamówienia osobie trzeciej jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na wydanie zamówienia w Salonie Devanlay osobie, która kod posiada. W takim wypadku Devanlay oraz podmioty prowadzące Salony Devanlay są uprawnione do wydania Towaru osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór Towaru z Salonu Devanlay. Umowa Sprzedaży dotycząca zakupu danego Towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarow w E-Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

  7.           Przy Zakupach z Rejestracją oraz Zakupach bez Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla Zakupów bez Rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

  8.           Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Devalnay lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

  9.           Po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie i zapłać”, Klient wybiera jedną z aktualnie dostępnych metod płatności znajdujących  na stronie lacoste.pl w zakładce „Formy płatności” oraz widocznych w trakcie składania zamówienia,:

  i.             poprzez serwis PayU,

  ii.            kartą kredytową,

  płatność przy odbiorze, z zastrzeżeniem, że ta opcja jest możliwa tylko w przypadku Zakupów z Rejestracją.

  10.         Devanlay zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

  i.             co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

  ii.            ma więcej niż dwa zmówienia oczekujące na odbiór we wskazanej placówce Poczty Polskiej, Paczkomacie InPost lub za pośrednictwem kuriera;

  iii.           co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego do wybranej Salonu Devanlay;

  iv.           ma więcej niż dwa zmówienia oczekujące na odbiór we wskazanym Salonie Devanlay.

  11.         Zarówno w przypadku Zakupów z Rejestracją jak i Zakupów bez Rejestracji, po zawarciu Umowy Sprzedaży, Devanlay potwierdza Klientowi jej warunki, wysyłając je na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji (Zakupy z Rejestracją) lub składania zamówienia (Zakupy bez Rejestracji).

  12.         Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

  13.         Zamówienie Klienta jest również rejestrowane i przechowywane przez system Devanlay. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę Sprzedaży dokonaną za pośrednictwem naszego serwisu są przechowywane przez okres 5 lat.

  14.         Devanlay może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

  Artykuł 5 – Płatności

  1.           Ceny Towarów dostępnych w E-Sklepie są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji dodatkowych kosztach (np. kosztach Dostawy i innych), które mają być poniesione przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży. Podczas wyboru metody Dostawy do czasu złożenia zamówienia Klient będzie poinformowany o dodatkowych kosztach, z zastrzeżeniem artykułu 6 ust. 14. Cena każdego Towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

  2.           W przypadku Zakupów z Rejestracją Klient może dokonać zapłaty wybierając jedną z aktualnie dostępnych opcji płatności znajdujących się na stronie lacoste.pl w  zakładce „Formy płatności” oraz widocznych w trakcie składania zamówienia:

  a.           płatność przy odbiorze Towaru - po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką (tylko na terytorium Polski). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w E-Sklepie;

  b.           przed odbiorem Towaru (płatność z góry – tylko na terytorium Polski), jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Devanlay, w przypadku odbioru Towaru, w Paczkomacie InPost lub wyboru dostawy Towaru pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

  Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

  Klient jest każdorazowo informowany na stronie lacoste.pl, która z opcji płatności jest aktualnie dostępna.

  3.           W przypadku Zakupów bez Rejestracji Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem Towaru - przelewem bankowym lub kartą kredytową wskazywaną każdorazowo przez Devanlay na stronie lacoste.pl, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Devanlay. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Devanlay potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

  4.           Devanlay akceptuje system płatności PayU obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Devanlay potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Devanlay informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta).

  5.           Devanlay zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, do wprowadzania i anulowania promocji, do wprowadzania nowych Towarów jak również do dokonywania zmian w zakresie asortymentu Towarów. Wszystkie zamówienia dokonane przed datą wprowadzenia wskazanych wyżej zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

  6.           Promocje w E-Sklepie nie łączą się, chyba, że przepisy promocji stanowią inaczej.

  7.           Tylko w przypadku Zakupów z Rejestracją, Klient może skorzystać́ z kodu rabatowego otrzymanego od E-Sklepu lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w E-Sklepie. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

  Artykuł 6 – Daty realizacji i Dostawy

  1.           Zamówienia są realizowane pod warunkiem otrzymania płatności przez E-Sklep, z zastrzeżeniem wyboru opcji płatności przy odbiorze. Klient może korzystać następujących opcji Dostawy poprzez dokonanie wyboru jednej z aktualnie dostępnych opcji, które są podane na stronie lacoste.pl:

  a.           adres podany przez Klienta w w formularzu rejestracyjnym (Zakupy z Rejestracją) albo podany przy składaniu zamówienia (Zakupy bez Rejestracji)

  b.           Paczkomat InPost na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  c.            Salon Devanlay.

  Klient jest każdorazowo informowany na stronie lacoste.pl o opcjach dostawy Towarów.

  2.           Towary mogą być dostarczane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  3.           Towary sprzedawane w sklepie internetowym są Towarami dostępnymi.

  4.           W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i tym samym Umowa Sprzedaży nie będzie zawarta. Devanlay zwróci Klientowi wszystkie płatności uzyskane od Klienta, zgonie z przepisami prawa, w związku z konkretną Umową Sprzedaży, która nie doszła do skutku.

  5.           W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach. Jeśli okaże się, że zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, Umowa Sprzedaży nie będzie zawarta. W takiej sytuacji Devanlay zwróci Klientowi wszystkie płatności uzyskane od Klienta, zgodnie z przepisami prawa, w związku z konkretną Umową Sprzedaży, która nie doszła do skutku.

  6.           Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży powinny być dostarczone bez wad.

  7.           Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wskazanym odpowiednio w Artykule 5 punkcie 2 lub 3.

  8.           Podczas składania zamówienia Klient za pośrednictwem e-maila zostanie poinformowany o Dniach roboczych potrzebnych do realizacji Dostawy i zrealizowania zamówienia.

  9.           Dostawa Towaru następuje w ciągu 1-4 Dni roboczych od Potwierdzenia wysyłki.

  10.         Devanlay jest zobowiązany dostarczyć za pośrednictwem Dostawcy Towary zamówione przez Klienta, według wyboru Klienta dokonanego z aktualnie dostępnych opcji:

  a.           na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym (Zakupy z Rejestracją) albo

  b.           na adres podany przy składaniu zamówienia (Zakupy bez Rejestracji) albo

  c.            do Paczkomatu InPost albo

  d.           do Salonu Devanlay.

  Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony Towar, a także numeru telefonu  do kontaktu w sprawie odbioru. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Devanlay w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Devanlay i firmę kurierską należytej staranności dostarczenie Towaru lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe. Aby moc odebrać Towar w Salonie Devanlay, Klient lub osoba trzecia musi podać pracownikowi Salonu Devanlay Kod Zamówienia, swoje imię i nazwisko lub adres email, z którego zostało dokonane za przesłany w Potwierdzeniu Wysyłki. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Klient lub osoba trzecia może zostać poproszona o okazanie dokumentu tożsamości. Klient lub osoba trzecia odbierająca Towar podpisują pokwitowanie odbioru.

  11.         W dniu wysyłki Towarów, Klient zostanie o tym poinformowany przez e-mail.

  12.         Klient obowiązany jest zbadać dostarczone Towary w odpowiednim czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient jest uprawniony by żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

  13.         Devanlay dołączy do każdej przesyłki paragon, jako dowód zapłaty. Na żądanie Klienta i po przekazaniu niezbędnych danych Devanlay wystawi fakturę VAT i załączy ją do przesyłki, z zastrzeżeniem Artykułu 4 punkt 7 niniejszego Regulaminu. Devanlay nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

  14.         Koszt Dostawy Towaru ponosi Klient, jeśli wartość zamówienia nie przekracza 400 PLN i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Na stronie lacoste.pl mogą pojawiać się okresowo informacje czy promocje, że koszt dostawy uregulowany inaczej niż w niniejszym Regulaminie i w takiej sytuacji Klient jest związany aktualnym komunikatem na stronie internetowej.

  15.         W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Devanlay może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Devanlay wysyła do Klienta podziękowania za skorzystanie z oferty Devanlay.

  16.         Na odbiór Towaru w przypadku Paczkomatu InPost Klient ma 2 dni,  a w przypadku odbioru w Salonie Devanlay termin ten wynosi 7  dni.

  Artykuł 7 - Rękojmia

  1.           Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych, przy czym Devanlay jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę (rękojmia).

  2.           W przypadku, gdy Towar ma wadę, Klient jest uprawniony:

  a)           złożyć oświadczenie w przedmiocie obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Devanlay niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Devanlay albo Devanlay nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Devanlay usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Devanlay. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  b)           żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Devanlay jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Devanlay może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Devanlay.

  3.           Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Devanlay. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Devanlay.

  4.           Devanlay odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

  5.           Jeśli zakupiony Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia Towaru (-ów). Nie jest konieczne przedstawianie paragonu. W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Devanlay usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Devanlay. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Devanlay w terminie 14 dni. Aby złożyć reklamację, Konsument powinien zamówić kuriera, który odbierze od niego paczkę. Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady Towaru, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego produktu do Devanlay (o ile jest to sposób wysyłki dostępny na stronie lacoste.pl). Zwrotu dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i ile jest to możliwe technicznie, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

  Artukuł 8 – Procedura reklamacji

  1.           Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów, jak również przebiegu realizacji zamówienia Klienta a także wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej należy składać e-mailem na adres info@lacoste.pl

  2.           W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji, opis problemu oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia i odesłać na adres: E-Sklep Devanlay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-273 Warszawa), ul. Muszkieterów 15C C1-C2.

  3.           W przypadku złożenia reklamacji, Klient powinien odesłać wadliwy Towar do Devanlay. Devanlay nie przewiduje możliwości składania reklamacji poprzez przekazanie Towaru do Salonu Devanlay.

  4.           Devanlay umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego Towaru za pośrednictwem Dostawcy. Darmowe odesłanie Towaru do Devanlay jest możliwe po uprzednim skontaktowaniu się i infolinią Devanlay [Biuro Obsługi Klienta Devanlay] pod numerem telefonu 22 278 15 99 i złożeniu tam dyspozycji zamówienia kuriera wraz z podaniem danych adresowych, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi Towarami.

  5.           Devanlay jest zobowiązany poinformować Klienta o swojej opinii w zakresie reklamacji Towaru lub wykonania Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta.

  6.           Reklamacja może być również zgłoszona przez Klienta w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Devanlay. Klient może przesłać reklamację w formie elektronicznej na adres info@lacoste.pl Reklamacja powinna zawierać opis problemu. Odpowiedź Devanlay na reklamację powinna być sporządzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

  Artykuł 9 – Prawo do odstąpienia

  A.           Ustawowe prawo odstąpienia

  1.           Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podawania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od daty, w której wszedł on w fizyczne posiadanie Towarów lub osoba trzecia, inna niż kurier i wskazana przez niego, weszła w fizyczne posiadanie Towaru.

  2.           Odstąpienie od Umowy Sprzedaży oznacza, że Umowa Sprzedaży uważana jest jakby nigdy nie została zawarta.

  3.           Jeśli Klient będący Konsumentem złoży oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed akceptacją przez Devanlay oferty Klienta, oferta przestaje wiązać.

  4.           Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Devanlay o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Devanlay nie przewiduje możliwości korzystania z prawa odstąpienia od umowy poprzez przekazanie Towaru lub oświadczenia do Salonu Devanlay.

  5.           Klient może wypełnić i przesłać online formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który jest dostępny pod adresem: lacoste.pl lub przy każdym zamówieniu w Koncie Klienta. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Klientowi zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną. Klient może także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

  6.           Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  7.           W przypadku zwrotu Towarów za pośrednictwem Dostawcy, należy skontaktować się z Devanlay, korzystając z formularza internetowego lub telefonicznie pod numerem +48 222 78 15 99, aby umówić się na odbiór Towaru od Klienta będącego Konsumentem tj. złożyć dyspozycję zamówienia kuriera i podać dane adresowe, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z Towarami. Towar powinien być odesłany w tym samym opakowaniu, w jakim został otrzymany na adres: E-Sklep Devanlay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-273 Warszawa), ul. Muszkieterów 15C hala C1-C2.

  8.           Jeżeli Klient będący Konsumentem nie skorzysta z bezpłatnej opcji zwrotu Towaru, musi sam ponieść koszty przesyłki oraz ponosi koszty i ryzyko zwrotu Towarów.

  9.           Devanlay ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszelkie płatności dokonane przez niego, w tym koszty Dostawy Towaru do niego z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. Devanlay może wstrzymać zwrot kwot zapłaconych przez Klienta będącego Konsumentem do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub doręczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu wysłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10.         Klient będący Konsumentem powinien zwrócić Towary do Devanlay niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłać Towar na adres Devanlay przed upływem tego terminu.

  11.         Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  12.         Devanlay dokona zwrotu płatności korzystając z tej samej metody, jakiej użył Klient będący Konsumentem w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dla niego. W żadnym razie nie poniesie on żadnych kosztów zwrotu pieniędzy, z zastrzeżeniem, że Devanlay nie będzie w takim przypadku zobowiązany do pokrycia opłat bankowych uiszczonych przez Klienta będącego Konsumentem przy dokonywaniu początkowej płatności. W przypadku płatności przy odbiorze, Devanlay dokona zwrotu na rachunek wskazany przez Klienta. Jeżeli rachunek bankowy Klienta będącego Konsumentem jest prowadzony w określonej walucie, a płatność i zwrot są dokonywane w innej walucie, Devanlay nie odpowiada za żadne straty poniesione w związku z operacją przewalutowania wykonywaną przez bank Klienta będącego Konsumentem w odniesieniu do zwracanej kwoty.

  13.         Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostawie.

  B.           Umowne prawo odstąpienia – Zwroty

  1.           Poza prawem Konsumentów do odstąpienia od Umowy Sprzedaży opisanym w punkcie A wyżej, Klient (niezależnie od tego, czy jest Konsumentem czy też nie) ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od Potwierdzenia wysyłki przez Devanlay. W tym celu należy wypełnić przesłać online formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który jest dołączony w wersji papierowej do każdego zamówienia. Zwrotu Towaru wraz z wypełnionym formularzem w wersji papierowej Klient dokonuje:

  a.           za pośrednictwem kuriera na adres E-Sklep Devanlay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-273 Warszawa), ul. Muszkieterów 15C hala C1-C2;

  b.           w każdym Salonie Devanlay działającym na terenie Polski w przypadku zamówień z Polski, za wyjątkiem salonu outletowego.

  2.           Umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży będzie miało zastosowanie tylko do Towarów, które zostaną zwrócone w tym samym nienaruszonym stanie. Devanlay zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub Towarów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane. W takiej sytuacji nie zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

  3.           W przypadku umownego odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży, Devanlay zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego wpłaty, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za Towar, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Klienta.

  4.           Zwrot Towaru może być dokonany na koszt Klienta lub Klient może skorzystać z darmowego odesłania Towaru do Devanlay, co  jest możliwe po uprzednim skontaktowaniu się i infolinią Devanlay [Biuro Obsługi Klienta Devanlay] pod numerem telefonu +48 222 78 15 99 i złożeniu tam dyspozycji zamówienia kuriera wraz z podaniem danych adresowych, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z Towarem.

  5.           W przypadku umownego odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży i wyboru darmowego sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Devanlay zwracanego Towaru od Klienta.

  Artykuł 10 – Bezpłatne usługi elektroniczne

  1.           Devanlay świadczy 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu następujące bezpłatne usługi elektroniczne:

  a.           Newsletter;

  b.           Konto Klienta wskazana z Artykule 3 Regulaminu;

  c.            Formularz Kontaktowy,

  d.           Push.

  2.           Devanlay zastrzega prawo do wyboru i zmiany formy, rodzaju, sposobu i czasu dostępu do wybranych usług. Klient będzie poinformowany w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

  3.           Dzięki usłudze Newsletter Klient będzie otrzymywać za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms informacje o nowych usługach lub produktach ofertowanych przez Devanlay. Newsletter będzie wysyłany przez Devanlay do tych Klientów, którzy posiadają subskrypcję.

  4.           Aby aktywować usługę Newsletter podczas Rejestracji zaznacza odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

  Usługa Newsletter może zostać również uruchomiona, jeśli Klient wpisze swój adres e-mail wykorzystując formularz aplikacyjny dostępny na stronie E-Sklepu (link https://www.lacoste.pl/newsletter-form). Po wysłaniu wypełnionego formularza aplikacyjnego, Klient otrzyma od Devanlay potwierdzenie w formie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.

  Z tą chwilą umowa na świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną jest zawarta.

  5.           Subskrypcja Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter. W celu wyrejestrowania się, Klient wedle własnego wyboru może kliknąć na link zamieszczonego w e-mailu wysłanym w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

  6.           Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole “temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z nieodpłatnej usługi Newsletter.

  7.           Usługa Formularz Kontaktowy daje Klientowi możliwość wysyłania wiadomości do Devanlay przez formularz dostępny na stronie E-Sklepu.

  8.           Klient ma prawo do wypisania się w każdym czasie z usługi Formularz Kontaktowy poprzez przesłanie wiadomości do Devanlay.

  9.           Devanlay może prezentować użytkownikom strony lacoste.pl na podstawie ich zainteresowań informacje i oferty Devanlay (Push). Te indywidualne propozycje Towarów są przesyłane niezależnie od tego, czy Klient zarejestrował się do Newsletter, czy nie. W celu wyboru indywidualnych propozycji Towarów, Devanlay wykorzystuje, głównie dotychczasowe dane zakupów i dane dotyczące zainteresowań, na podstawie których określone zostały zainteresowania Klienta określonymi Towarami, przy uwzględnieniu podanych przez niego zainteresowań i preferencji oraz jego danych profilu. Jeżeli Klient nie chce otrzymywać od nas indywidualnych propozycji Towarów, może w każdej chwili dezaktywować tę usługę:

  a.           W przypadku, gdy Klient nie chce otrzymywać od Devanlay indywidualnych propozycji produktów pocztą elektroniczną, może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi w dowolnej formie, np. pocztą elektroniczną, bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryf podstawowych (np. koszty połączenia z Internetem, opłaty pocztowe). Oczywiście w każdej wiadomości e-mail dostępny jest link do rezygnacji.

  b.           W przypadku, gdy Klient nie chce otrzymywać od Devanlay indywidualnych propozycji Towarów za pomocą usługi Push, może w każdej napisać do Devanlay na adres Devanlay Polska sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub info@lacoste.pl z wnioskiem o dezaktywację tej funkcji, co zostanie uczynione bez zbędnej zwłoki.

  10.         W przypadku działania przez Klienta na szkodę Devanlay lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Devanlay zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu wszystkich nieodpłatnych usług elektronicznych opisanych powyżej. Zablokowanie nieodpłatnych usług z przyczyn wymienionych wyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Devanlay zawiadamia Klienta o zablokowaniu nieodpłatnych usług przez e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

  Artykuł 11 – Odpowiedzialność Klienta

  1.           Treści zamieszczone przez Klienta nie wyrażają poglądów Devanlay i nie mogą być utożsamiane z jego działalnością. Podczas zamieszczania treści Devanlay powinien być rozumiany jedynie jako podmiot zapewniający odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Devanlay nie powinien być utożsamiany z dostawcą treści.

  2.           Klient oświadcza, że:

  a.           jest uprawniony do korzystania z praw autorskich, praw własności intelektualnej i/lub związanych z nimi praw do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści Klienta;

  b.           dane osobowe, wizerunek oraz informacja dotycząca osób trzecich zostały udostępnione w zakresie usług, o których mowa w Artykule 10 w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  c.            zgadza się na dostęp do udostępnionych treści przez innego Klienta i Devanlay, jak również upoważnia Devanlay do korzystania z nich bezpłatnie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

  d.           wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  3.           W odniesieniu do usług elektronicznych opisanych w Artykule 10, Klient nie jest upoważniony do publikowania:

  a.           danych osobowych osób trzecich i do przekazywania zdjęć osób trzecich bez uzyskania w sposób legalny ich uprzedniej zgody

  b.           reklam i/lub promocyjnych treści.

  4.           Devanlay nie kontroluje treści zamieszczanych na bieżąco.

  5.           W przypadku gdy Klient, inna osoba lub podmiot uzna, że opublikowana w E-Sklepie treść narusza ich prawa, prawa osobiste, dobre praktyki, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub zobowiązania, powinien zawiadomić Devanlay o domniemanym naruszeniu. Po otrzymaniu zawiadomienia Devanlay podejmie działania zmierzające do wykreślenia naruszającej prawa treści ze strony E-Sklepu.

  6.           Devanlay będzie odpowiedzialny za udostępnianą przez Klienta treść tylko pod warunkiem, że został powiadomiony o potencjalnym złamaniu praw, o czym mowa powyżej.

  7.           W czasie korzystania z usług elektronicznych, o których mowa w Artykule 10 Klient nie może udostępniać treści, które w szczególności mogłyby:

  a.           posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  b.           naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  c.            zostać zamieszczone w złej wierze;

  d.           pozostawać w sprzeczności z interesem Devanlay;

  e.           naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

  8.           W przypadku otrzymania przez Devanlay powiadomienia o tym, że treść narusza, prawa osobiste, dobre praktyki, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub zobowiązania, Devanlay zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług elektronicznych opisanych w Artykule 10.

  9.           Klient upoważnia Devanlay do nieodpłatnego korzystania z treści zamieszczanych przez Klienta na stronie E-Sklepu.

  Artykuł 12 – Postanowienia końcowe

  1.           Devanlay ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w Artykule 10, jednakże w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami, tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, Devanlay ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą. 

  2.           Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony E-Sklepu.

  3.           W przypadku powstania sporu w związku z zawartą Umową Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w Artykule 10, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawo polskie jest prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu.

  4.           Devanlay zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie poinformowany o jakichkolwiek zmianach przez otrzymanie stosownej wiadomości na stronie www.lacoste.pl.  Klienci, którzy założyli Konto Klienta będą poinformowani o zmianie Regulaminu i o możliwości jego zaakceptowania podczas pierwszego logowania w E-Sklepie, zaczynając od daty wejścia w życie nowego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  5.           Umowa Sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w Artykule 10 są zawarte w języku polskim.

  6.           Devanlay informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Devanlay informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

  7.           Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

  8.           Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.08.2020.

  Konto zostało pomyślnie utworzone
  Dobrze
  Produkt został dodany do listy ulubionych

  Produkt został dodany do ulubionych, Można zobaczyć w moich ulubionych.

  powrót do pełnej listy
  Wybierz rozmiar i dodaj do ulubionych