{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
 • PL

  Wybierz język

 • Strona Główna
  Polityka Prywatności
  Polityka Prywatności

  Rozwiń Zamknij


  Drogi Użytkowniku,

  Informujemy, że ta strona opisuje ogólne zasady administrowania stroną www.lacoste.pl, którą administruje Devanlay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 7010341947, REGON: 146127374, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000419724, o kapitale zakładowym 13.038.100,00 złotych, w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, którzy ją odwiedzają.

  Reguły te stosuje się we wszystkich przypadkach odwiedzania naszych stron, bez rejestracji lub wypełniania lub wprowadzenia danych w formularzach sieci web.

  Odwiedzając strony tej witryny, akceptujesz warunki wymienione poniżej.

  Jeśli nie akceptujesz zasad, prosimy o nieodwiedzanie lub niekorzystanie z treści usług oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

  I. OGÓLNE ZASADY

  1. Niniejszy dokument Polityka Prywatności i Cookies zawiera informacje dotyczące:

  a. sposobów i zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników strony http://www.lacoste.pl (“Strona”) administrowanej przez Devanlay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 7010341947, REGON: 146127374, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000419724, o kapitale zakładowym 13.038.100,00 złotych (“Devanlay”), e-mail: gdpr@lacoste.pl, (“Polityka Prywatności”);

  b. ciasteczek (“Cookies”).

  2. Polityka Prywatności i Cookies wskazuje zasady postępowania we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych w znaczeniu nadanym przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”) i ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku („ustawa o ochronie danych osobowych”). Zasady te są zgodne również z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002, jak również z ustawą prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

  3. UWAGA: Informujemy, że Strona może zawierać linki zewnętrzne, które pozwalają Użytkownikom na bezpośredni dostęp do innych stron internetowych. Devanlay nie ma wpływu na politykę prywatności i korzystanie z plików Cookies innych stron internetowych i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Sugerujemy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony, zapoznać się z dokumentem polityki prywatności i wykorzystywania plików Cookies, jeśli są dostępne, lub w przypadku ich braku skontaktować się z właścicielami strony, aby uzyskać informacje na ten temat. Szczegółowe informacje o plikach cookies osób trzecich znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

  4. Devanlay oświadcza, że zawartość Strony nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności jest ona wolna od treści zawierających informacje, które mogłyby spowodować lub stanowić zagrożenie dla prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, informacji, które promują nielegalne działania lub zachowania, które są obraźliwe, stanowią zagrożenie, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, nakłaniają do rasizmu, uprzedzeń ze względu na pochodzenie etniczne, kulturę, lub ze względów religijnych, które promują lub ułatwiają działalność przestępczą, naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowią inną formę naruszenia praw chronionych prawem.

  5. Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem („Użytkownik”). Użytkownik korzystający ze Strony lub przekazujący dane osobowe, akceptuje zasady opisane w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies. W przypadku braku zgody na treść Polityki Prywatności i Cookies, Użytkownik nie powinien używać Strony i przekazywać danych osobowych do Devanlay.

  6. W pewnych przypadkach, szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności będą przekazywane dodatkowo lub Użytkownik będzie proszony o wyrażenie określonej, dobrowolnej zgody, bezpośrednio w miejscu i w momencie, w których podaje swoje dane osobowe do Devanlay lub wchodzi w interakcje z Devanlay.

  II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych jest Devanlay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 7010341947, REGON: 146127374, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000419724, o kapitale zakładowym 13.038.100,00 złotych („Administrator”).

  W celu skorzystania ze swoich praw oraz uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych jak również informacji czy dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie, zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Administratorem pisząc na adres gdpr@lacoste.pl


  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem gdpr@lacoste.pl lub korespondencyjnie pod adresem: Devanlay Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa / Polska, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

  III. DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą") („dane osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak adres IP komputera Użytkownika lub adres MAC urządzenia przenośnego Użytkownika, jak również pliki Cookies.

  2. Strona jest zaprojektowana i przeznaczona dla dorosłych Użytkowników.

  3. Devanlay nie pozyskuje ani nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci w wieku poniżej 18 lat. W przypadku wykrycia, że Devanlay przypadkowo zgromadził dane osobowe od dzieci w wieku poniżej 18 lat, zostaną one bezzwłocznie usunięte.

  1. Devanlay, w zależności od rodzaju aktywności Użytkownika na Stronie i udzielonych przez niego zgód, może przetwarzać różne kategorie danych osobowych Użytkownika: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, kraj, adres e-mail i numer telefonu, identyfikator Użytkownika, hasło, data urodzenia, ustawienia konta, informacje na temat płatności i historię płatności, informacje na temat zamówień, dostawy, historię zamówień, zaszyfrowane dane karty kredytowej (bez kodu zabezpieczającego CVV lub CVC), dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania, NIP, REGON, informacje dotyczące czasu i miejsca zakupu oraz wad/reklamacji dotyczących produktu i inne.


  IV. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe na temat Użytkownika mogą być gromadzone przez Devanlay z szeregu źródeł, m.in:

  a. przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika

  Devanlay gromadzi dane o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych usług i produktów, np. informacje o rodzajach treści, które ogląda lub którymi się zajmuje oraz częstotliwość i czas trwania jego działań. Devanlay gromadzi również dane osobowe przekazywane podczas rejestracji w Newsletterze, rejestracji w celu zakupu naszych produktów oraz wypełniania ankiet.

  b. dane osobowe, które Devanlay gromadzi automatycznie

  Devanlay otrzymuje również i przechowuje określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy Użytkownik kontaktuje się z Devanlay online. Dane osobowe są również gromadzone podczas wyszukiwania, robienia zakupów, uczestnictwa w konkursach i ankietach oraz komunikowania się z naszymi zespołami obsługi klienta.

  c. dane osobowe, które Devanlay gromadzi z innych źródeł

  Gromadzimy dane osobowe z innych źródeł, np. od naszych zaufanych partnerów zewnętrznych oraz platform zewnętrznych, w których Devanlay posiada konta (np. Facebook).

  V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe mogą udostępnione podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Devanlay oraz osobom trzecim, które wspierają Devanlay w świadczeniu oferowanych przez spółkę usług, to znaczy:

  · instytucjom finansowym,

  · instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,

  · dostawcom usług technologicznych,

  · dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,

  · dostawcom usług związanych z obsługą klienta,

  · dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

  W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z wymienionych usługodawców mają siedzibę w krajach położonych poza terenem EOG. W takich przypadkach, Użytkownicy zostaną poinformowani o przekazywaniu ich danych poza obszar EOG.

  VI. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgromadzone przez Devanlay dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)

  Devanlay informuje, że dane te mogą być również przekazywane do kraju poza tym obszarem i tam przetwarzane przez podmioty powiązane kapitałowo z Devanlay lub osoby trzecie, które wspierają Devanlay w realizacji oferowanych usług.

  W przypadku takich operacji, w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, Devanlay stosuje standardowe klauzule umowne jako środek zabezpieczający zgodność operacji z obowiązującym prawem oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania, spełniające wymogi RODO.

  VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W zależności od kategorii danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres.

  Devanlay będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będzie je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie.

  Dane osobowe będą przetwarzane:

  · w całym okresie świadczenia usługi Konto Klienta, Newsletter czy innej usługi, o której mowa w Regulaminie E-Sklepu;

  · przez okres korzystania z E- Sklepu (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach E-Sklepu);

  · przez czas potrzebny do obsługi wniosku lub żądania Użytkownika lub Klienta;

  · przez okres przeprowadzania przez Devanlay konkretnego działania lub ankiety dotyczącej jakości lub do chwili dokonania przez nas anonimizacji danych odnoszących się do preferencji Użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych;

  · w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu);

  · przez cały okres, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

  Dane Osobowe będą przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik lub Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Devanlay, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, mogą być one przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie cofnięta.

  W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.


  VIII. ZAUFANI PARTNERZY

  W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział zaufani partnerzy Devanlay („Zaufani Partnerzy”), w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Stronę lub E-Sklep, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w E-Sklepie, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Devanlay w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych.

  Z Zaufanymi Partnerami, którzy mają siedzibę poza obszarem EOG, Devanlay ma podpisane Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję.

  Devanlay współpracuje z zewnętrznymi przedsiębiorstwami kurierskimi w celu realizacji dostawy.

  Te przedsiębiorstwa kurierskie otrzymują następujące dane w celu realizacji określonego zlecenia:

  · Imię i nazwisko Użytkownika;

  · adres dostawy;

  · ew. numer pocztowy (jeżeli zamówienie ma być dostarczone do paczkomatu);

  · ew. adres e-mail (jeżeli przedsiębiorstwo kurierskie chce poinformować użytkownika pocztą elektroniczną o planowanym terminie dostawy);

  · numer telefonu (jeżeli przedsiębiorstwo kurierskie chce poinformować użytkownika telefonicznie lub poprzez SMS o planowanym terminie dostawy).

  W celu realizacji usług na rzecz Użytkowników, Devanlay współpracuje również z usługodawcami technicznymi. Jeżeli podmioty te przetwarzają dane Użytkowników poza EOA, Devanlay zapewnia, że dany usługodawca zagwarantował umownie lub w inny sposób równorzędny poziom ochrony danych.

  W przypadku obowiązków nałożonych przez urzędy lub sądy lub w celu ścigania prawnego lub karnego, Devanlay poda dane Użytkowników w razie potrzeby organom ścigania karnego lub innym podmiotom trzecim.


  IX. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Cel i zakres danych przetwarzanych przez Devanlay danych osobowych wynika każdorazowo z konkretnej podstawy prawnej określonej przez RODO. W niektórych przypadkach jest to zgoda Użytkownika, w innych przepisy prawa, niekiedy konieczność realizacji umowy czy też uzasadniony prawny interes Administratora. Szczegółowe informacje zostały przedstawione poniżej.

  1. Podstawowe cele przetwarzania danych osobowych

  Najczęstsze cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Devanlay to w szczególności:

  · zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie Usługi Konto Klienta lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem;

  · zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem;

  · przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

  · przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;

  · prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Devanlay;

  · realizacja usługi Newsletter;

  · ocena i analiza aktywności oraz informacji o Użytkowniku, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Devanlay, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newsletter, oraz analiz rynkowych i statystycznych;

  · dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;

  · wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych czy też prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

  Devanlay używa tej podstawy prawnej m. in. w przypadku: danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta Klienta; składaniu zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu rezerwacji w E-Sklepie; przy zapisywaniu się na Newsletter, a także w przypadkach związanych z reklamacją zakupionych Towarów.

  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] Devanlay może również przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

  Ma to miejsce w następujących sytuacjach: analiz rynkowych oraz statystycznych; obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez Użytkowników za pośrednictwem różnych dostępnych form kontaktu; przeprowadzenia badania użyteczności Strony oraz stopnia zadowolenia Użytkownika; dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania potencjalnym nadużyciom lub nielegalnemu wykorzystaniu naszej Strony podczas dokonywania zakupów lub zwrotów przez Użytkownika, a także w przypadkach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości od Użytkowników).

  [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niekiedy niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży.

  Należy również wskazać, że w przypadku zapytań Użytkownika czy też reklamacji naszych towarów lub usług, Devanlay jest upoważniony do przetwarzania jego danych w ramach spoczywających na nas obowiązków prawnych.

  [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] Niekiedy do przetwarzania danych osobowych przez Devanlay konieczne jest wyrażenie dobrowolnej zgody przez Użytkownika.

  Zgoda Użytkownika jest konieczna m. in. w przypadku korzystania ze Strony, uczestniczenia w konkursach, programie lojalnościowym, w sytuacji otrzymywania przez Użytkownika informacji dostosowanej do jego indywidualnych preferencji za pośrednictwem różnych środków; prezentowania, tworzenia, przyznania i realizacji dedykowanych danemu Użytkownikowi i reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Użytkownika czy też otrzymywania powiadomień typu push.


  3. Szczegółowy opis zasad i celów przetwarzania danych osobowych w konkretnych sytuacjach

  Devanlay przetwarza dane osobowe tylko w konkretnych i ograniczonych celach w tym w szczególności:

  a. Usługa KONTO KLIENTA

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, kraj, adres e-mail i numer telefonu, identyfikator Użytkownika, hasło, data urodzenia, ustawienia konta, a w przypadku dokonywania przez Użytkownika zakupów również informacje na temat płatności i historię płatności, informacje na temat zamówień, dostawy, historia zamówień, zaszyfrowane dane karty kredytowej (bez kodu zabezpieczającego CVV lub CVC), dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania, a w przypadku gdy Użytkownik poprosi o wystawienie faktury VAT również NIP i REGON. W trakcie usługi KONTO KLIENTA Devanlay może również przetwarzać takie dane osobowe jak wiek (celem sprawdzenie, czy Użytkownik jest pełnoletni) lub płeć (aby właściwie adresować korespondencję). Konto Klienta zarejestrowanego Użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Obsługi Klienta: gdpr@lacoste.pl lub telefonicznie (+48 222 78 15 99) w godzinach od 9.00 do 17.00


  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Konto Klienta (bezpłatna usługa elektroniczna, o której mowa w art. 10.1 b Regulaminu E-Sklepu) i umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnienia Jemu/Jej dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla Niego/Niej jako zarejestrowanego Użytkownika np. bycia informowanym indywidualnie o zmianach Regulaminu E-Sklepu lub Polityki Prywatności i Cookies czy o promocjach, a także zapisywanie produktów w koszyku. W przypadku dokonania zakupu Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania zamówień i zwrotów oraz wysyłania Użytkownikowi powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, a także do zarządzania płatnościami czy procesowania reklamacji.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Devanlay będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Konto Klienta, w którym konto to będzie aktywne. Jeśli przetwarzanie danych przez Devanlay następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Devanlay przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie Konta Klienta a także w ramach grupy kapitałowej, o której należy Devanlay. W przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika Devanlay przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, firmom realizującym płatności, firmom realizującym usługi IT, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, firmie księgowej wyłącznie aby zapewnić realizację celów określonych wyżej.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Konto Klienta lub jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jednocześnie w przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika czy też zgłoszenia przez Niego/Nią reklamacji, poza podstawą prawną wskazaną wyżej, Devanlay ma również prawo i obowiązek przetwarzać dane nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dodatkowo Devanlay ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) a także dla celów bezpieczeństwa czy weryfikacji. W przypadku chęci korzystania przez Użytkownika z opcji wysyłania do Niego/Niej bezpośrednich informacji marketingowych, organizowania konkursów, promocji, ankiet, zawodów, programu lojalnościowego przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  b. ZAKUPY DOKONYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ON-LINE

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, wiek, płeć, kraj, zaszyfrowane dane karty kredytowej (bez kodu zabezpieczającego CVV lub CVC), a w przypadku gdy Użytkownik poprosi o wystawienie faktury VAT również NIP i REGON. W przypadku gdy Użytkownik ma korzysta dodatkowo z usługi Konto Klienta Devanlay będzie również przetwarzał informacje na historii zamówień, dostawy, identyfikator Użytkownika, hasło i ustawienia konta a także dane osobowe związane z plikami Cookies, w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania zamówień i zwrotów, aby zarządzać pytaniami o dostępność ubrań, rezerwacjami produktów za pośrednictwem Strony lub świadczyć usługi związane z funkcją personal tailoring, w zależności od dostępności tych usług w danym momencie oraz wysyłania Użytkownikowi powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, a także do zarządzania płatnościami, do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem Strony czy procesowania reklamacji.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Devanlay będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika tak długo, jak długo będą one niezbędne do realizowania umowy zakupu przez Użytkownika. Jeśli przetwarzanie danych przez Devanlay następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Devanlay przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, firmom realizującym płatności, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, firmie księgowej wyłącznie, aby zapewnić realizację celów określonych wyżej a także w ramach grupy kapitałowej, do której należy Devanlay.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi zakupy on-line, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jednocześnie Devanlay ma również prawo i obowiązek przetwarzać dane nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c). Dodatkowo Devanlay ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  c. PROCESOWANIE ZGŁOSZEŃ UŻYTKOWNIKÓW

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, data urodzenia, wiek, kraj, zaszyfrowane dane karty kredytowej (bez kodu zabezpieczającego CVV lub CVC), a w przypadku gdy Użytkownik poprosi o wystawienie faktury VAT również NIP i REGON, korespondencja z Użytkowaniem dotycząca kierowanych przez niego żądań i oczekiwań. W przypadku gdy Użytkownik korzysta dodatkowo z usługi Konto Klienta, Devanlay będzie również przetwarzał informacje na historii zamówień, dostawy, identyfikator Użytkownika, hasło i ustawienia konta a także dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), procesowaniu reklamacji Użytkownika dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą elektroniczną czy telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO), a także w przypadku gdy zaistnieje konieczność kontaktu z Użytkownikiem w związku z Jego/Jej zamówieniem, dostawą produktu, zwrotem produktu czy wysyłką produktu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Devanlay przetwarza ww. dane w celu lepszego zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań Użytkowników i poprawienia w ten sposób swoich usług, produktów oraz marek, a także dla celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Devanlay będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu definitywnego zakończenia procesowania zgłoszenia Użytkownika. Jeśli Devanlay będzie przetwarzał dane na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Devanlay przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, firmom realizującym płatności, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, firmie księgowej wyłącznie aby zapewnić realizację celów określonych wyżej, a także w ramach grupy kapitałowej, do której należy Devanlay.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Devanlay jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku udzielenie odpowiedzi na zapytania Użytkowników przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Devanlay odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a w przypadkach związanych ze zgłoszeniami użytkowników wynikającymi z realizacją umowy sprzedaży zawieranej on-line, przetwarzanie może okazać się niezbędne zarówno do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) jak i w dalszej kolejności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  d. USLUGA NEWSLETTER

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, płeć, kraj, adres e-mail i numer telefonu, identyfikator Użytkownika, hasło, wiek, data urodzenia, ustawienia konta, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Newsletter (bezpłatna usługa elektroniczna, o której mowa w art. 10.1 a Regulaminu E-Sklepu) i umożliwienia otrzymywania za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji o nowych usługach lub produktach ofertowanych przez Devanlay. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy przejść do fragmentu dotyczącego Profilowania.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Devanlay będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Newsletter. Jeśli przetwarzanie danych przez Devanlay następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać od Devanlay indywidualnych propozycji produktów pocztą elektroniczną, może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi w dowolnej formie, np. pocztą elektroniczną, bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryf podstawowych (np. koszty połączenia z Internetem, opłaty pocztowe). Oczywiście w każdej wiadomości e-mail dostępny jest link do rezygnacji. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać od nas indywidualnych propozycji produktów za pomocą usługi push, może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach danej aplikacji. W większości naszych aplikacji określona funkcja jest dostępna w sekcji „Ustawienia”, w menu „Powiadomienia” lub „Wiadomości push”.

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Devanlay przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie usługi Newsletter.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Newsletter lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z jego uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo Devanlay ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  e. USŁUGA FORMULARZ KONTAKTOWY

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię adres e-mail i numer telefonu, wiek, data urodzenia, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Formularz Kontaktowy (bezpłatna usługa elektroniczna, o której mowa w art. 10 c Regulaminu E-Sklepu) i umożliwienia wysyłania Użytkownikowi wiadomości do Devanlay przez formularz dostępny na stronie E-Sklepu.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Devanlay będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy. Jeśli przetwarzanie danych przez Devanlay następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Devanlay przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie usługi Formularz Kontaktowy.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Formularz Kontaktowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z jego uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo Devanlay ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Udzielenie odpowiedzi na zapytania Użytkownika następuje na podstawie jego uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  f. KONKURSY

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko adres e-mail i numer telefonu, wiek, data urodzenia, płeć, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania a także informacje przekazane w konkursie.

  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika którą Użytkownik zgłasza w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie. Dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane do tego, aby Devanlay mógł kontaktować się z Uczestnikiem w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości Uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Devanlay będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez okres 100 dni po zakończeniu konkursu.

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Dane osobowe będą przekazywane przez Devanlay Zaufanym Partnerom czyli firmom zewnętrznym wyłącznie w celu świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dodatkowo Devanlay ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  g. MARKETING BEZPOŚREDNI PRODUKTÓW DEVANLAY

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: w przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi Konto Klienta Devanlay przetwarza dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko adres e-mail i numer telefonu, wiek, data urodzenia płeć, historia zakupów, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania. W innym przypadku Devanlay przetwarza dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy, płeć (jeśli Użytkownik udzieli takiej informacji) oraz dane produktach i ofertach otwartych na Stronie przez Użytkownika.

  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Devanlay będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika wyłącznie w okresie ważnej zgody Użytkownika.

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Dane osobowe będą przekazywane przez Devanlay Zaufanym Partnerom czyli firmom zewnętrznym wyłącznie w celu świadczenia usługi marketingu bezpośredniego na rzecz Devanlay. Dane te nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dodatkowo Devanlay ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

  Po wycofaniu zgody, Devanlay nie będzie wysyłał Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

  h. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY LACOSTE

  OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: W ramach tego procesu przetwarzamy wyłącznie Dane osobowe pełnoletnich członków Programu Lojalnościowego LACOSTE.

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: Devanlay przetwarza następujące dane Uczestników Programu lojalnościowego LACOSTE: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu komórkowego.

  CEL: Dane osobowe będą przetwarzanie w następujących celach: (i) umożliwienie otrzymywania informacji o nowych usługach lub produktach ofertowanych przez Administratora za pomocą e-mail, sms oraz tradycyjną pocztą; (ii) zawarcie umowy sprzedaży przy uwzględnieniu warunków aktualnie obowiązującego Programu Lojalnościowego; (iii) realizacja wynikających z tego obowiązków prawnych i uprawnień Administratora np., analitycznych dotyczących statystyk handlowych, poprawy jakości oferowanych usług, archiwalnych związanych z ochroną interesu prawnego Administratora (np. dochodzenia roszczeń, ochrony przed bezprawnymi działaniami na szkodę Administratora).

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane przez nas do czasu, aż odwołasz dobrowolnie wyrażoną zgodę, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dalszego przetwarzania Twoich Danych osobowych lub będziemy je przechowywać na wypadek potencjalnych roszczeń. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy sprzedaży przy wykorzystaniu korzyści wynikających z Programu Lojalnościowego, jak również w okresie trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a także przez okres nie krótszy, niż wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości. ‎

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Twoje Dane osobowe możemy przekazać podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Devanlay Polska Sp. z o.o. oraz innym podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową i aplikacje, w tym kampanie marketingowe (np. w spierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail lub sms), zapewniają wsparcie naszych narzędzi i systemów informatycznych (np. serwisują nasze oprogramowanie, przechowają dane) oraz naszym dostawcom usług prawnych i doradczych.

  Twoje Dane osobowe będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez partnerów usług na naszą rzecz, zwłaszcza informatycznych. W przypadku takich operacji, w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę w krajach, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, Administrator stosuje Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję jako środek zabezpieczający zgodność operacji z obowiązującym prawem oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania, spełniające wymogi RODO.

  Treść Standardowych Klauzul Umownych można poznać klikając w link:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087


  PODSTAWY PRAWNE: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

  1) art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody.

  2) art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. w celu zawarcia umowy sprzedaży przy wykorzystaniu korzyści wynikających z Programu lojalnościowego.

  3) art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak np. celem prowadzenia rozliczeń finansowych i podatkowych.

  4) art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku tj. ze względu na uzasadniony interes administratora np. w celu związanym z możliwością dochodzenia roszczeń i obroną przed Twoimi roszczeniami.

  COFNIĘCIE ZGODY

  Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego LACOSTE może wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych i opuścić Program Lojalnościowy w dowolnym momencie. Najprościej można to zrobić w jeden z następujących sposobów:

  1. Poprzez link podany w Powitalnym SMS-ie/e-mailu pod warunkiem, że nie usuniesz SMS-a/e-maila z tym linkiem. Istnieje możliwość wygenerowania takiego linku w przyszłości, wchodząc na stronę: https://devanlay.com.pl/

  Wówczas na numer telefonu podany przy rejestracji ponownie zostanie przesłany Powitalny SMS, który będzie zawierał link do cofnięcia zgody. W celu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie, otwórz link i kliknij: „ODRZUĆ”.

  2. Podczas wizyty w jednym z butików LACOSTE, poproś naszego pracownika o ponowne wygenerowanie/przesłanie Powitalnego SMS-a na numer telefonu podany przy rejestracji. Znajdziesz w nim link do zarządzania zgodami. W celu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie, otwórz link i kliknij: „ODRZUĆ”.

  3. Wyślij wiadomość e-mail na adres: gdpr@lacoste.pl zamieszczając w tytule e-maila opis: „Cofnięcie zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym”, a w treści wiadomości Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, który został podany przy rejestracji.

  i. WYSZUKIWANIE ONLINE

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: w zależności częstotliwości interakcji online Użytkownika z Devanlay, dane te mogą obejmować korzystanie ze Strony, dane o pochodzeniu Użytkownika, szczegóły dotyczące loginu, strony odwiedzone przez Użytkownika, nagrania wideo oglądane przez Użytkownika, reklamy zaznaczone przez Użytkownika, produkty, których Użytkownik szukał, lokalizacja Użytkownika, czas trwania wizyty Użytkownika produkty wybrane przez Użytkownika do koszyka, adres IP, informacje o przeglądarce, unikalny identyfikator przyznawany każdemu odwiedzającemu Użytkownikowi oraz datę wygaśnięcia takiego identyfikatora.

  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu umożliwienia należytego funkcjonowania Strony, należytego wyświetlania jej zawartości, utworzenia oraz zapamiętania karty; utworzenia oraz zapamiętania loginu Użytkownika, personalizacji interfejsu, takiej jak wybór języka, parametrów urządzania Użytkownika a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony oraz w celach statystycznych.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Devanlay będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika wyłącznie w okresie ważnej podstawy prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych związanych z plikami Cookies następuje z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. m. in. utrzymanie bezpieczeństwa Strony i umożliwienie jej funkcjonowania. W przypadku, gdy celem jest poprawienia ofert lub usług Devanlay lub przesyłania reklam czy dostarczania dopasowanej treści przetwarzanie następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  j. RETARGETING

  W oparciu o pliki Cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą Stronę, na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami. Szczegółowe informacje o plikach cookies osób trzecich znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

  Brak związku pomiędzy wyświetlaną Użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Devanlay ma świadomość, że, że bardziej atrakcyjne i praktyczne dla Użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania, w oparciu o technologię ciasteczek. Dlatego Devanlay jest zainteresowany podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.

  k. REALIZACJA ZOBOWIAZAŃ PRAWNYCH DEVANLAY

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: wszystkie informacje o Użytkowniku wymagane przez przepisy obowiązującego prawa w zależności od konkretnych przepisów lub decyzji właściwych organów, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego), korespondencja; informacje dotyczące czasu i miejsca zakupu oraz wad/reklamacji dotyczących produktu, historia zakupów, inne informacje. W celu realizacji obowiązków księgowo podatkowych Devanlay będzie w szczególności przetwarzał następujące dane osobowe Użytkowników: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, informacje na temat płatności i historię płatności, NIP i REGON.

  CEL: Devanlay przetwarza ww. dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wyłącznie, gdy jest to konieczne. Devanlay musi przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania nałożonymi na spółkę obowiązkami oraz w celu walki z działalnością przestępczą i innymi nadużyciami, czy też w celu wypełnienia innych prawnych obowiązków wynikających z przepisów prawa, wyroków lub decyzji urzędowych. Takie wymogi mogą obejmować m.in. wymagania dotyczące odpowiedzialności za produkty i bezpieczeństwa produktów, takie jak komunikacja i przekazywanie społeczeństwu i konsumentom informacji o ostrzeżeniach dotyczących produktów i wycofaniu produktów ze sprzedaży np. w przypadku produktów wadliwych lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy poszczególnych ustaw. Devanlay będzie również przetwarzał dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Przetwarzanie danych przez Devanlay następuje przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W przypadku gdy, Devanlay będzie również przetwarzał dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych okres przechowywania będzie wynosił 6 lat.

  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Devanlay przekazuje dane osobowe Użytkownika właściwym organom i instytucjom. W przypadku gdy, Devanlay będzie również przetwarzał dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych dane osobowe (przeważnie zagregowane) mogą być również przekazywane Zaufanym Partnerom lub udostępniane w ramach grupy kapitałowej, do której należy Devanlay.

  PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dodatkowo Devanlay ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  l. PROFILOWANIE

  Gdy Devanlay wysyła lub wyświetla spersonalizowane informacje lub treści (reklamy, oferty, promocje, rabaty), w takiej sytuacji może korzystać z tzw. “profilowania” czyli dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących preferencji osobistych, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, zachowania, lokalizacji, zdrowia, wiarygodności lub przemieszczania się. Pozwala to Devanlay na lepsze zrozumienie oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Devanlay z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.(zwykłe „profilowanie”).

  Wyłącznie w przypadku Użytkowników pełnoletnich, ww. analiza zainteresowań i preferencji dokonywana przez Devanlay będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Użytkownikom (opcja niedostępna dla Użytkowników, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Devanlay). Te działania w przeciwieństwie do zwykłego „profilowania” mogą wpływać w istotny sposób na wybory zakupowe Użytkownika. Im częściej dany Użytkownik korzysta z usług Devanlay i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.

  Użytkownik w pewnych okolicznościach opisanych niżej ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Jego/Jej danych do profilowania poprzez cofnięcie zgody na profilowanie lub zmianę ustawień Cookies.

  X. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSÓB TRZECICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  Funkcje i usługi oferowane i świadczone przez Devanlay mogą wymagać od Devanlay przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnianych Devanlay przez Użytkowników.

  W przypadku udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Devanlay zakłada, że Użytkownik poinformował te osoby o celach i sposobie ich przetwarzania.

  XI. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  Użytkownik ma prawo do:

  PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są przechowywane przez Devanlay na zasadach określonych w RODO. Devanlay może zażądać rozsądnej opłaty biorąc pod uwagę koszty administracyjne udzielenia takich informacji. Wnioski ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne lub powtarzające się mogą pozostać bez odpowiedzi. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl


  PRAWO DO POPRAWIENIA DANYCH OSOBOWYCH: Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl Jeśli Użytkownik korzysta z usługi Konto Klienta, może sam poprawić lub uaktualnić swoje dane osobowe.

  PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH: Użytkownik ma prawo do usunięcia jakiekolwiek danych przetwarzanych przez Devanlay. Prawo to nie będzie zrealizowane przez Devanlay m. in. w przypadku niezakończonego postępowania w ramach procesowania zgłoszeń Użytkowników, otwartego zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, nieuregulowanego długu wobec Devanlay, niezależnie od metody płatności, istnienia co najmniej podejrzenia, że Użytkownik w ciągu ostatnich trzech lat korzystał z usług Devanlay w niewłaściwy sposób, dokonania jakichkolwiek zakupów, albowiem wówczas Devanlay będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika dotyczące transakcji w celach księgowo-podatkowych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl


  PRAWO DO NIEWYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU DEVANLAY: Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Jego/Jej danych na podstawie uzasadnionego interesu Devanlay. W takiej sytuacji Devanlay zaprzestanie przetwarzania Jego/Jej danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, który będzie nadrzędny wobec interesu Użytkownika albo z powodu roszczeń prawnych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl


  PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH: W przypadku gdy Devanlay przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany, na podstawie Jego/Jej zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Devanlay. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl


  PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA: Użytkownik ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przez Devanlay przetwarzania Jego/Jej danych. Prawo to oznacza, że przetwarzanie przez Devanlay danych Użytkownika zostanie ograniczone do przechowywania i nie będą one wykorzystywane ani przetwarzane w inny sposób. Ma one zastosowanie w ograniczonych przypadkach określonych w RODO, a więc (i) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Devanlay sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) Devanlay nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie Devanlay – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Devanlay są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl


  PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC ZAUTOMATYZOWANEGO PRZETWARZANIA, W TYM PROFILOWANIA: W celu zrealizowania tego prawa Użytkownik powinien kliknąć link „wypisz się” w jakimkolwiek emailu lub komunikacie, który został do Niego/Niej wysłany przez Devanlay. W celu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl


  PRAWO WYCOFANIA ZGODY W KAŻDYM MOMENCIE W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH OPARTEGO NA ZGODZIE: Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez Devanlay Jego/Jej danych, jeżeli przetwarzanie takie opiera się na zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl


  PRAWO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Użytkownik ma prawo do skontaktowania się z organem ochrony danych tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi na działania Devanlay w obszarze ochrony danych oraz prywatności. Devanlay prosi Użytkowników, aby przed skorzystaniem z tego prawa skontaktowali się pod adresem e-mail: gdpr@lacoste.pl


  PRAWO DO DEZAKTYWOWANIA PLIKÓW COOKIES: Użytkownik ma prawo do dezaktywowania plików Cookies. Ustawienia domyślne wyszukiwarek internetowych zazwyczaj akceptują pliki Cookies, jednakże można je łatwo zmienić w wyszukiwarce Użytkownika. Wiele plików Cookies jest wykorzystywanych w celu zwiększenia użyteczności oraz polepszenia funkcjonalności stron internetowych/ aplikacji. Z tego względu wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych części Strony. W celu uzyskania dalszych informacji Devanlay sugeruje zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w menu "Pomoc" w używanej przeglądarce lub informacjami zamieszczonymi pod linkiem http://www.aboutcookies.org


  PRAWO DO INFORMACJI: Użytkownik ma prawo do bycia poinformowanym w sposób jasny, przejrzysty i łatwo zrozumiały odnośnie tego w jaki sposób Devanlay wykorzystuje Jego/Jej dane, a także na temat swoich praw. Devanlay zapewnia realizację przedmiotowego prawa poprzez opublikowanie Polityki na Stronie.

  Wszelkie informacje zostaną udzielone przez Devanlay bez zbędnej zwłoki – co do zasady terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten będzie przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  W każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Devanlay poinformuje Użytkownika o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia. Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Waszego wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.


  Aby zagwarantować bezpieczeństwo przekazywanych informacji, będziemy musieli zidentyfikować, Panią/ pana jako osobę upoważnioną do odbioru danych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, czy też weryfikacji tożsamości, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.  XII. COOKIES

  1. Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, ściąganymi na urządzenie Użytkownika, wykorzystywane przez niego do przeglądania Strony.

  2. Cookies zbierają i przechowują informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze Strony na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody lub niekiedy ze względu na uzasadniony interes prawny Administratora.

  3. [zgoda] Klikając [„Przejdź do strony”] lub zamykając to okno informujące o cookies przez kliknięcie w znaczek X, Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie Jego/Jej danych osobowych dotyczących Jego/Jej aktywności w Internecie (np. identyfikatory urządzenia, adres IP) przez nas i naszych Zaufanych Partnerów w celach marketingowych (w tym dla personalizacji reklam i dokonywania pomiarów) i w celu dostosowania dostarczanych treści. Zgoda jest dobrowolna. Można jej odmówić lub ograniczyć jej zakres (ale niektóre części E-Sklepu mogą wtedy nie działać prawidłowo). Szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w poniżej w kolejnych punktach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  4. [uzasadniony interes Administratora]

  Prawnie uzasadniony interes administratora to jedna z podstaw do przetwarzania danych osobowych (obok m.in. zgody czy konieczności realizacji umowy) i obejmuje on przypadki, w których administrator danych z uwagi na zgodne z prawem cele może przetwarzać dane osobowe nie godząc w prawa, wolności, interesy podmiotów danych. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie stanowił podstawę prawną tylko dla takiego przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne dla realizacji celu wynikającego z tego interesu. Istnienie prawnie uzasadnionego interesu oceniane jest w określonym czasie i kontekście, w którym dane są zbierane. Badane jest czy osoba, której dane dotyczą może spodziewać się, że administrator przetwarza jej dane w określonym celu oraz czy jej interesy, prawa podstawowe i wolności pozostają z tym interesem w równowadze. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody Użytkownika, ale Użytkownik może mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile Użytkownik nie zdecyduje inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w swojej przeglądarce, Devanlay będzie również instalować na urządzeniach Użytkownika pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Szczegółowe informacje o cookies używanych przez Devanlay zawarte są poniżej.

  5. Devanlay używa plików cookies w następujących celach:

  · utrzymanie sesji Użytkownika na podstronie naszego serwisu, aby Użytkownik nie musiał każdorazowo ponownie wpisywać loginu oraz hasła;

  · dostosowanie naszego serwisu do potrzeb Użytkownika;

  · określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google (wybór podstawowych reklam; tworzenie profilu spersonalizowanych reklam; wybór spersonalizowanych reklam; tworzenia profilu spersonalizowanych treści; wybór spersonalizowanych treści; pomiar wydajności reklam; pomiar wydajności treści; stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców; opracowywanie i ulepszanie produktów funkcje specjalne takie jak: użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych i aktywne skanowanie charakterystyki);

  · tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  · opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych;

  6. Cookies wykorzystywane przez Devanlay można podzielić ze względu na okres pozostawania w urządzeniu Użytkownika używanym do przeglądania, pochodzenie i cel. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

  7. W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

  · „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,

  · „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,

  · „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

  · „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  8. Devanlay nie przechowuje wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp. w plikach Cookies, których używa.

  9. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez Cookies do urządzeń użytkowników końcowych. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookies. Zapisane informacje i dostęp do nich nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika końcowego, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.

  10. Korzystając z tej Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików Cookie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookies. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies można znaleźć pod linkiem http://www.aboutcookies.org


  11. Użytkownik ma prawo do ograniczenia lub odłączenia korzystania z Cookies przez swoją przeglądarkę internetową poprzez zmianę ustawień na blokujące Cookies lub wymagająca uprzedniej zgody zanim Cookies zostaną zapisane na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania Strony.:

  12. Po zmianie ustawień plików cookies możliwe jest, że korzystanie przez Użytkownika za strony będzie mniej efektywne. Użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do części zawartości lub do korzystania z niektórych funkcji Strony a w skrajnych przypadkach poprawne wyświetlanie zawartości Strony może być niedostępne.

  13. Informujemy, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z naszą stroną internetowa, w logach systemowych naszego serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z naszym serwisem.

  14. Devanlay będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.

  15. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Devanlay oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszego serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

  16. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres: gdpr@lacoste.pl lub korespondencyjnie pod adresem: Devanlay Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

  17. Szczegółowa lista ciasteczek, których używamy.

  Kategoria: Niezbędne (6)

  Niezbędne pliki cookie ułatwiają korzystanie ze strony internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Strona nie może działać poprawnie bez tych plików cookie

  Szczegółowa lista ciasteczek, których używamy.

  Nazwa Ciasteczka Dostawca Typ Cel Okres ważności

  csrftoken lacoste.pl HTTP Pomaga zapobiegać atakom typu Cross-Site 1 rok

  debug lacoste.pl HTML Stały

  NSC_# lgr.visilabs.net HTTP Służy do dystrybucji ruchu do strony internetowej na kilku serwerach w celu optymalizacji czasu odpowiedzi Sesyjny

  NSC_# rt.visilabs.net HTTP Służy do dystrybucji ruchu do strony internetowej na kilku serwerach w celu optymalizacji czasu odpowiedzi Sesyjny

  NSC_# lgr.visilabs.net HTTP Służy do dystrybucji ruchu do strony internetowej na kilku serwerach w celu optymalizacji czasu odpowiedzi Sesyjny

  NSC_# rt.visilabs.net HTTP Służy do dystrybucji ruchu do strony internetowej na kilku serwerach w celu optymalizacji czasu odpowiedzi Sesyjny

  Kategoria: Preferencje (1)

  Preferencyjne pliki cookie umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd strony, np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

  Nazwa CiasteczkA Dostawca Typ Cel Okres ważności

  languag lacoste.pl HTML Określa preferowany język odwiedzającego. Pozwala witrynie ustawić preferowany język po ponownym wejściu odwiedzającego. Stały

  Kategoria: Statystyczne (7)

  Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji.

  Nazwa Ciasteczka Dostawca Typ Cel Okres

  _dc_gtm_UA-# lacoste.pl HTTP Używany przez Menedżera tagów Google do kontrolowania ładowania tagu skryptu Google Analytics 1 dzień

  _ga lacoste.pl HTTP Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej.. 2 lata

  _gat lacoste.pl HTTP Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań 1 dzień

  _gid lacoste.pl HTTP Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 1 dzień

  ajs_anonymous_id lacoste.pl HTTP Ten plik cookie służy do identyfikacji konkretnego odwiedzającego - informacje te służą do identyfikacji liczby określonych odwiedzających witrynę. 1 rok

  collect google-analytics.com Pixel Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Sesyjny

  s recommender.scarabresearch.com HTTP Ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej pozyskiwanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych. Sesyjny

  Kategoria: Reklamowe (21)

  Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i zachęcające dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

  Nazwa Ciasteczka Dostawca Typ Cel Okres ważności

  __tld__ lacoste.pl HTTP Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam na podstawie preferencji odwiedzającego. Sesyjny

  _fbp lacoste.pl HTTP Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące

  _gcl_au lacoste.pl HTTP Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. 3 miesiące

  ads/ga-audiences google.com Pixel Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. Sesyjny

  ajs%3Acookies lacoste.pl HTTP Zbiera dane o odwiedzających. Te informacje są wykorzystywane do przypisywania odwiedzających do segmentów, dzięki czemu reklamy w witrynie są bardziej wydajne. 1 rok

  ajs%3Atest lacoste.pl HTTP Zbiera dane o odwiedzających. Te informacje są wykorzystywane do przypisywania odwiedzających do segmentów, dzięki czemu reklamy w witrynie są bardziej wydajne. 1 rok

  ajs_group_id lacoste.pl HTTP Ten plik cookie służy do przypisywania określonych odwiedzających do segmentów. Segmentacja ta opiera się na zachowaniu odwiedzających na stronie internetowej - segmentację można wykorzystać do kierowania reklam na większe grupy. 1 rok

  ajs_group_properties lacoste.pl HTML Zbiera dane o odwiedzających. Informacje te służą do przypisywania odwiedzających do segmentów, dzięki czemu reklamy w witrynie są bardziej wydajne. Stały

  ajs_user_id lacoste.pl HTTP Ten plik cookie służy do zbierania danych o zachowaniu odwiedzających na stronie internetowej - informacje te mogą być wykorzystane do przypisania odwiedzającego do segmentu odwiedzających, w oparciu o powszechne preferencje. 1 rok

  ajs_user_traits lacoste.pl HTML Zbiera dane o odwiedzających. Informacje te służą do przypisywania odwiedzających do segmentów, dzięki czemu reklamy w witrynie są bardziej wydajne. Stały

  Persistent

  cdv recommender.scarabresearch.com HTTP Zbiera dane o zachowaniu i interakcjach użytkowników w celu optymalizacji strony internetowej i dopasowania reklam na stronie. 1 rok

  1 year

  criteo_write_test lacoste.pl HTTP Ustawia unikalny identyfikator gościa, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom kierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, co ułatwia ustalanie stawek w czasie rzeczywistym dla reklamodawców. 1 dzień

  cto_tld_test lacoste.pl HTTP Służy do identyfikacji odwiedzającego na podstawie wizyt i urządzeń. Dzięki temu witryna może prezentować odwiedzającemu odpowiednią reklamę - Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają licytowanie reklamodawców w czasie rzeczywistym. 1 dzień

  fr facebook.com HTTP Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące

  IDE doubleclick.net HTTP Wykorzystywane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam. 1 rok

  pagead/1p-user-list/# google.com Pixel Niesklasyfikowany Sesyjny

  sc_timings lacoste.pl HTML Określa, które produkty przeglądał użytkownik, umożliwiając stronie promowanie powiązanych produktów.. Stały

  scarab.visitor lacoste.pl HTTP Określa, które produkty przeglądał użytkownik, umożliwiając stronie promowanie powiązanych produktów. 1 rok

  test_cookie doubleclick.net HTTP Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookies.

  Used to check if the user's browser supports cookies. 1 dzień

  tr facebook.com Pixel Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. Sesyjny

  uid criteo.com HTTP Gromadzi dane dotyczące odwiedzających witrynę internetową, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony w witrynie i załadowane strony, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam. 1 dzień

  Kategoria: Niesklasyfikowane (25)

  Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które klasyfikujemy wraz z dostawcami poszczególnych plików cookie.

  Nazwa Ciasteczka Dostawca Typ Cel Okres ważności

  __wph_a lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 1 rok

  __wph_s lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 1 dzień

  __wph_st lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 1 dzień

  _dm_tr pixel.dmdi.pl HTTP Niesklasyfikowany 2 lata

  _n_did lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 10 lat

  _n_iid lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 10 lat

  _n_reg lacoste.pl HTML Niesklasyfikowany Stały

  _n_scfg lacoste.pl HTML Niesklasyfikowany Stały

  _n_sid lacoste.pl HTML Niesklasyfikowany Sesyjny

  _n_uid lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 10 lat

  _n_vc lacoste.pl HTML Niesklasyfikowany Stały

  api/collect pixel.dmdi.pl Pixel Niesklasyfikowany Sesyjny

  BDseg wp.pl HTTP Niesklasyfikowany 3 lata

  lacostepl/om.gif lgr.visilabs.net Pixel Niesklasyfikowany Sesyjny

  lacostepl/om.gif lgr.visilabs.net Pixel Niesklasyfikowany Sesyjny

  OfferMiner_ID lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 2 lata

  OM.3rd visilabs.net HTTP Niesklasyfikowany 20 lat

  osessionid lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 13 dni

  statid wp.pl HTTP Niesklasyfikowany 3 lata

  ts creativecdn.com HTTP Niesklasyfikowany 1 rok

  u creativecdn.com HTTP Niesklasyfikowany 1 rok

  ust wp.pl HTTP Niesklasyfikowany 13 dni

  VL_CM_0 lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 2 lata

  VLCV1OK lacoste.pl HTTP Niesklasyfikowany 2 lata

  xp recommender.scarabresearch.com HTTP Niesklasyfikowany 1 rok

  Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  18. [linki do stron trzecich] Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies).

  Devanlay proponuje na swojej stronie internetowej korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Devanlay. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Devanlay nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

  Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania ze E-Sklepu. Devanlay współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają Jego/Jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom.

  PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

  a. Google Analytics

  Strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc.: Google Analytics, Google Double Click oraz Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click oraz Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj:

  https://policies.google.com/privacy?hl=pl


  Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania ze Strony, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o EOG. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na Stronie. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

  Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


  Więcej informacji na temat prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie:

  https://support.google.com/analytics/answer/6004245


  b. Google Ads

  Ta Strona korzysta z narzędzia Google Ads aby móc spersonalizować przekaz jaki kierujemy do Użytkownika, na stronach zewnętrznych.

  Ułatwia nam to docieranie do użytkowników, którzy odwiedzili już Stronę. Mogą zobaczyć nasze reklamy, gdy przeglądają strony należące do sieci reklamowej Google albo wyszukują w Google hasła związane z produktami lub usługami Devanlay.

  Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć na stronie:

  https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/faq/


  Więcej informacji na temat prywatności Google Ads można znaleźć na stronie:

  https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/


  c. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

  d. AdForm

  e. RTB HOUSE

  Ta Strona korzysta z narzędzia oferowanych przez RTB HOUSE tj. marketingowych plików cookies służących do prowadzenia spersonalizowanych kampanii reklamowych. Pliki cookie zbierają informacje dotyczące określonych odwiedzonych stron, przeglądanych lub dodanych do koszyka i zakupionych produktów wraz z sygnaturami czasowymi, a także danymi technicznymi dotyczącymi urządzenia i przeglądarki. RTB House wykorzystuje te dane do prowadzenia kampanii reklamowych i wyświetlania spersonalizowanych reklam użytkownikom w imieniu reklamodawcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii retargetingu RTB HOUSE można znaleźć na stronie https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/.


  PLUGIN

  a. Facebook

  Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin Facebooka na Stronie jest oznaczony logo Facebook.

  Plugin ten bezpośrednio połączy Użytkownika z profilem Devanlay na serwerze Facebooka. W takiej sytuacji Facebook może uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził Stronę ze swojego adresu IP.

  Jeżeli Użytkownik odwiedzi Stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o tej wizycie.

  Facebook nie przekazuje Devanlay informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Devanlay nie zna również celu i zakresu danych gromadzonych przez Facebook. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności tego portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/


  Jeżeli Użytkownik nie zgadza się, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Jego/Jej wizyt na Stronie, powinien dokonać wcześniejszego wylogowanie się z konta na Facebooku.

  b. GOOGLE+

  Nasza strona zawiera plugin do sieci społecznościowej Google+, która jest obsługiwana przez Google. Możesz znaleźć link do polityki prywatności Google tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl


  Plugin Google+ na Stronie jest oznaczony logo Google+.

  c. TWITTER

  Nasza strona zawiera plugin społecznościowy Twitter, które jest obsługiwane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter").

  Polityka prywatności Twittera jest dostępna pod adresem: https://twitter.com/privacy


  d. YOUTUBE

  Devanlay używa wtyczek z witryny Youtube obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Youtube").

  Link do polityki prywatności serwisu Youtube można znaleźć tutaj:

  http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


  e. INSTAGRAM

  Devanlay używa wtyczek sieci społecznościowej Instagram, obsługiwanej przez Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

  Link do polityki prywatności Instagram można naleźć tutaj:http://instagram.com/about/legal/privacy/#


  f. TUMBLR

  Devanlay używa wtyczki do platformy mikroblogowej Tumblr obsługiwanej przez Tumblr, Inc.

  Link do polityki prywatności Tumblr można znaleźć: https://www.tumblr.com/privacy/pl


  g. PINTEREST

  Devanlay używa wtyczek do serwisu społecznościowego Pinterest, obsługiwanych przez Pinterest, Inc. Możesz skontaktować się z Pinterest pod adresem: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA.

  Link do polityki prywatności Pinterest https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy


  19. [dostępność serwisu] Devanlay zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej.

  XIII. ZABEZPIECZENIA

  Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Devanlay stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

  Devanlay odpowiednio stosuje w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

  b. Certyfikat SSL na Stronie E-Sklepu Devanlay na których podawane są dane osobowe.

  c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności E-Sklepu.

  d. Dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

  XIV. ZMIANY I UAKTUALNIENIA

  Devanlay zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji Polityki prywatności i Cookies.

  Najnowsza wersja będzie dostępna na Stronie.

  Dodatkowo Użytkownicy, który korzystają z usługi Konto Klienta będą poinformowani indywidualnie o zmianach Polityki prywatności i Cookies.

  Polityka prywatności i Cookies wchodzi w życie od 01.01.2023.

  Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023

  Konto zostało pomyślnie utworzone
  Dobrze
  Produkt został dodany do listy ulubionych

  Produkt został dodany do ulubionych, Można zobaczyć w moich ulubionych.

  powrót do pełnej listy
  Wybierz rozmiar i dodaj do ulubionych