{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Strona Główna

PROGRAM LOJALOŚCIOWY LACOSTE

Regulamin


  1. OGÓLNE ZASADY Członkostwa w programie LOJALNOŚCIOWym LACOSTE


1. Członkiem Programu Lojalnościowego LACOSTE można zostać w dowolnym momencie, wypełniając Formularz Rejestracyjny on-line. W celu rejestracji należy podać dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i datę urodzenia.


3. Członkostwo w Programie Lojalnościowym LACOSTE jest dostępne dla osób, które ukończyły 18 lat.

4. Członkostwo w Programie Lojalnościowym LACOSTE jest przypisane wyłącznie do konkretnej osoby; tylko osoba zarejestrowana jako Członek Programu może uzyskać korzyści związane z kontem członkowskim i nie może przenieść tych świadczeń na inne osoby.


5. Devanlay Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia członkostwa osobie, która nie spełnia kryteriów określonych w warunkach Programu.

6. Uznaje się, że wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Lojalnościowym LACOSTE przeczytały i akceptują regulamin Programu. Podczas rejestracji podane są linki do Regulaminu i Polityki Prywatności, których akceptacja jest wymagana do przystąpienia do programu.

7. Członkostwo w Programie może zostać anulowane w dowolnym momencie.

8. Niniejsze warunki ogólne mogą ulec zmianie.2. KORZYŚCI

Członkostwo w Programie Lojalnościowym LACOSTE daje prawo do określonych korzyści i promocji, w tym, w szczególności prawo do skorzystania z ofert przygotowanych wyłącznie dla Członków Programu Lojalnościowego.

Członkowie będą powiadamiani o nadchodzących lub bieżących korzyściach, rabatach i promocjach oraz o okresie ich trwania, w zależności od przypadku, drogą sms / e-mail, tradycyjną pocztą, o ile nie wskazali, że nie chcą otrzymywać tych powiadomień. 
  1. Wycofanie zgody 


Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego LACOSTE może wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych i opuścić Program Lojalnościowy w dowolnym momencie. Najprościej można to zrobić w jeden z następujących sposobów.

  1. Poprzez link podany w newsletterze, który przekieruje Klienta na stronę internetową, która automatycznie zleci wypisanie z Programu Lojalnościowego.
  2. Wysyłając j wiadomość e-mail na adres: gdpr@lacoste.pl zamieszczając w tytule e-maila opis: „Cofnięcie zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym”, a w treści wiadomości Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, który został podany przy rejestracji.4. NASZE DANE KONTAKTOWE

Devanlay Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Tel: (0 22) 22 222 20 00

e-mail: gdpr@lacoste.pl 
5. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

Devanlay Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do cofnięcia korzyści i promocji w dowolnym momencie. 

Członkostwo w Programie Lojalnościowym LACOSTE oraz wszelkie korzyści z tego Programu wynikające, nie podlegają wymianie na gotówkę, ani nie dają prawa do otrzymania gotówki. Promocje nie łączą się z innymi promocjami. 


6. OCHRONA DANYCH 

W Devanlay Polska Sp. z o. o. chronimy dane osobowe.

Wszystkie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem członkostwa w Programie Lojalnościowym LACOSTE, będą wykorzystywane i udostępniane wyłącznie na potrzeby komunikacji Devanlay Polska Sp. z o. o. z Członkami Programu, w celu wysyłania wiadomości dotyczących produktów i wydarzeń. 

Devanlay Polska Sp. z o. o. przetwarza i odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Członków Programu Lojalnościowego LACOSTE, zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.6.1. Klauzula informacyjna dla członków Programu Lojalnościowego LACOSTE 


klauzula informacyjna rodoSzanowny Kliencie,


Dziękujemy za rejestrację z Programie Lojalnościowym LACOSTE.  


Uprzejmie potwierdzamy, że poprzez dołączenie do Programu Lojalnościowego Lacoste wyraziłeś zgodę na:


  1. otrzymywanie materiałów marketingowych/handlowych dotyczących działalności Devanlay Polska Sp. z o.o., w tym otrzymywania informacji o aktualnych promocjach i ofertach handlowych poprzez sms lub e-mail;


  1. otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzącej od Devanlay Polska Sp. z o.o.;


  1. wykorzystywanie przez Devanlay Polska Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne;Niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Lojalnościowego LACOSTE oraz o przysługujących Tobie prawach:
W Devanlay Polska Sp. z o.o. chronimy dane osobowe. 

Administratorem danych osobowych jest Devanlay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. NIP: 7010341947, REGON: 146127374, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000419724, z kapitałem zakładowym w wysokości 13.038.100.00 złotych; e-mail: : info@lacoste.pl („Administrator”). 

Możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:  • korespondencyjnie pod adresem: Devanlay Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa


lub


via e-mail: gdpr@lacoste.pl Przetwarzamy Twoje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i datę urodzenia. [„Dane osobowe”].


Twoje Dane osobowe będą przetwarzanie przez nas w następujących celach: (i) umożliwienie otrzymywania informacji o nowych usługach lub produktach ofertowanych przez Administratora za pomocą e-mail, sms oraz tradycyjną pocztą; (ii) zawarcie umowy sprzedaży przy uwzględnieniu warunków aktualnie obowiązującego Programu Lojalnościowego; (iii) realizacja wynikających z tego obowiązków prawnych i uprawnień Administratora np., analitycznych dotyczących statystyk handlowych, poprawy jakości oferowanych usług, archiwalnych związanych z ochroną interesu prawnego Administratora (np. dochodzenia roszczeń, ochrony przed bezprawnymi działaniami na szkodę Administratora).


Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody. 


Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. w celu zawarcia umowy sprzedaży przy wykorzystaniu korzyści wynikających z Programu lojalnościowego. 


Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak np. celem prowadzenia rozliczeń finansowych i podatkowych. 


Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku tj. ze względu na uzasadniony interes administratora np. w celu związanym z możliwością dochodzenia roszczeń i obroną przed Twoimi roszczeniami. Twoje Dane osobowe możemy przekazać podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Devanlay Polska Sp. z o.o. oraz innym podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową i aplikacje, w tym kampanie marketingowe (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail lub sms), zapewniają wsparcie naszych narzędzi i systemów informatycznych (np. serwisują nasze oprogramowanie, przechowają dane) oraz naszym dostawcom usług prawnych i doradczych. 


Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług , zwłaszcza informatycznych. W przypadku takich operacji, w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę w krajach, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, Administrator stosuje Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję jako środek zabezpieczający zgodność operacji z obowiązującym prawem oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania, spełniające wymogi RODO. Treść Standardowych Klauzul Umownych można poznać klikając w link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914


Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. 


Twoje Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane przez nas do czasu, aż odwołasz dobrowolnie wyrażoną zgodę, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dalszego przetwarzania Twoich Danych osobowych lub będziemy je przechowywać na wypadek potencjalnych roszczeń. 


Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy sprzedaży przy wykorzystaniu korzyści wynikających z Programu lojalnościowego, jak również w okresie trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a także przez okres nie krótszy niż wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. W ramach przetwarzania danych możemy stosować metody polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Szczegółowe informacje są zawarte na naszej stronie internetowej https://www.lacoste.pl/polityka-prywatnosci


Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Najprostsze sposoby cofnięcia zgody są następujące:

  1. Poprzez link podany w newsletterze, który przekieruje Klienta na stronę internetową, która automatycznie zleci wypisanie z Programu Lojalnościowego 
  2. Wysyłając wiadomość e-mail na adres: gdpr@lacoste.pl zamieszczając w tytule e-maila opis: „Cofnięcie zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym”, a w treści wiadomości Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, który został podany przy rejestracji.Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych, wydania mu ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


Szczegółowe informacje o celach i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o Twoich prawach znajdziesz pod adresem: https://www.lacoste.pl/polityka-prywatnosci_________________________________________________________________________________Konto zostało pomyślnie utworzone
Dobrze
Produkt został dodany do listy ulubionych

Produkt został dodany do ulubionych, Można zobaczyć w moich ulubionych.

powrót do pełnej listy
Wybierz rozmiar i dodaj do ulubionych